PRIVACY STATEMENT

 

A-rt Tools, de ontwikkelaar van deze webapplicatie zet zich maximaal in om u 24 uur per dag en 7 dagen per week van producten en diensten te voorzien die waardevol voor u zijn.

Een belangrijk onderdeel van deze relatie is vertrouwen.

Met A-rt Tools kunt u er voor 100% op vertrouwen dat wij uw privacy en uw recht op privacy volledig zullen beschermen.

Wij willen uw privacy bij het gebruik van internet waarborgen en wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk blijft en alleen gebruikt wordt voor de doeleinden van deze applicatie.

Als u van mening bent dat wij ons niet houden aan de bepalingen van deze verklaring, neemt u dan in eerste instantie contact met ons op.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de doelen waarvoor wij uw gegevens verwerken gebundeld in één document, namelijk deze “Privacy Statement”. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast.

 

Welke gegevens worden in de DLE-Tool applicatie verwerkt?

 

Voor welke doeleinden gebruikt A-rt Tools uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Voor welke doeleinden gebruikt A-rt Tools uw gegevens uitdrukkelijk niet?

 

Hoe lang bewaart A-rt Tools uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In het geval van de wettelijke verplichte opslag van persoonsgegevens bewaren wij uw gegevens maximaal voor de wettelijk verplicht gestelde periode.

 

Beveiliging van uw gegevens:

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor de licentiebeheerder zelf en de gebruikers die de licentiebeheerder zelf heeft toegevoegd en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. De gegevens die door de licentiebeheerder of behandelaars in de applicatie zijn ingevoerd worden opgeslagen in een databank binnen Europa die onder beheer staat van een door A-rt Tools ingeschakelde derde.

 

Inzage van uw persoonsgegevens:

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die zijn opgeslagen zijn door de licentiebeheerder of de behandelaar ingevoerd. De licentiebeheerder kan deze persoonsgegevens te allen tijde inzien en wijzigen in de applicatie. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen die de licentiebeheerder niet zelf kan zien of wijzigen. Behandelaars kunnen te allen tijde hun eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen alsmede de leerlinggegevens waartoe ze door de licentiebeheerder toegang wordt verleend.

 

Recht op correctie van uw persoonsgegevens:

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Aangezien de licentiebeheerder en de behandelaar alle respectievelijk de toegewezen gegevens zelf kunnen wijzigen is dit recht op correctie al onderdeel van de applicatie. Dat laat onverlet dat u, indien u dit wenselijk acht, altijd contact met ons kunt opnemen.

 

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens:

Als klant heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien naar uw mening persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 

Contactgegevens bij privacyvragen:

A-rt Tools

Langenakker 234

5731 KA Mierlo

info@dletool.nl

 

Versie 1.0 - augustus 2016

 

 

Top