LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK DLE-TOOL


Artikel 1 - Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Afnemer": de persoon met wie A-rt Tools een Overeenkomst heeft gesloten of met wie A-rt Tools ter zake in onderhandeling is.

"Basislicentie": De vaste basislicentie verschaft de Afnemer toegang tot de applicatie voor de duur van 12 maanden ingaande op de dag van betaling;

"Diensten": alle online (cloud) diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

"DLE-Tool": De naam van de computerprogrammatuur (applicatie) die door A-rt Tools aan Afnemer voor gebruik beschikbaar wordt gesteld;

"Documentatie": de schriftelijke en/of elektronische informatie die bij de Programmatuur hoort of door de Programmatuur wordt gegenereerd;

"Gebruiker": Afnemer en/of een medewerker van Afnemer;

"Leerlinglicentie": Een leerlinglicentie is benodigd voor iedere leerling die geactiveerd is en waarvoor toetsen worden bijgehouden en gerapporteerd;

"Overeenkomst": elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren van Diensten door A-rt Tools aan Afnemer, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst;

"Partijen": A-rt Tools en Afnemer;

"Persoon": natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;

"Portal": de portal waarbinnen de Programmatuur (applicatie) draait en die bereikbaar is via de website www.dletool.nl;

"Programmatuur": de computerprogrammatuur (applicatie) die door A-rt Tools aan Afnemer voor gebruik beschikbaar wordt gesteld;

"Vergoeding": de tegenprestatie van Afnemer;

"A-rt Tools": Handelsnaam van A-rt B.V., gevestigd te Mierlo, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61677361;

"Voorwaarden": de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van A-rt Tools.


Artikel 2 - Algemeen

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.2 Overeengekomen bedingen die van de Voorwaarden afwijken, gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.3 Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen.

2.4 Alle bedingen in de Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van A-rt Tools, maar ook ten behoeve van: haar bestuurders en aandeelhouders; alle Personen die voor A-rt Tools werkzaam zijn; alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door A-rt Tools zijn ingeschakeld; en alle Personen voor wier handelen of nalaten A-rt Tools aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.5 Indien A-rt Tools in eerste instantie of in een bepaald geval jegens Afnemer geen beroep doet op enige bepaling van de Voorwaarden, verwerkt A-rt Tools daardoor niet het recht om in een later stadium of in een toekomstig geval alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere bepalingen van de Voorwaarden te doen.

2.6 Ingeval de Voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2.7 De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden onverlet.

2.8 A-rt Tools is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden over te dragen aan een derde.

2.9 Iedere communicatie tussen A-rt Tools en/of Afnemer en/of Gebruiker kan elektronisch geschieden, behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden en/of de wet anders wordt bepaald. De door A-rt Tools opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien Afnemer de communicatie niet heeft ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot zijn e-mailbox, komt dit voor zijn risico, ook indien zijn e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door het online afnemen van een basislicentie door Afnemer van één of meerdere modules en bevestiging hiervan door A-rt Tools.

3.2. Op A-rt Tools rust geen verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoer- en andere fouten te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen Partijen geldt de inhoud van de bestelling van Afnemer zoals deze door A-rt Tools is ontvangen als juist. Invoer- en andere fouten gemaakt bij het plaatsen van de bestelling komen voor risico van Afnemer.

3.3. Het door A-rt Tools gearchiveerde exemplaar van de Overeenkomst is niet toegankelijk voor Afnemer.

Artikel 4 - Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 De overeenkomst eindigt automatisch op de kalenderdag, dat de afnemer geen actieve basislicentie meer heeft.

Artikel 5 - Prijzen en tarieven

5.1 Het leveren van Diensten geschiedt tegen de prijzen en tarieven die A-rt Tools op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst hanteert.

5.2 Alle door A-rt Tools opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.3 A-rt Tools behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt, heeft Afnemer gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijs- en/of tariefverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de prijs- en/of tariefverhoging. Dit opzeggingsrecht geldt niet indien de prijs- en/of tariefsverhoging gebaseerd is op de wet of indien de prijs- en/of tariefverhoging uitsluitend voor nieuw af te nemen licenties geldt.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betaling geschiedt vooraf bij het afnemen van de licentie(s) door middel van de door A-rt Tools via de gecontracteerde Payment Service Provider (PSP) aangeboden betalingsmogelijkheden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso is afnemer verplicht A-rt Tools hiervoor een machtiging te verlenen.

6.3 Betaling dient onvoorwaardelijk te geschieden en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook. Afnemer zal geen eigenbeslag doen leggen.

6.4 Indien een automatische incasso wordt gestorneerd, geweigerd of geannuleerd, is Afnemer vanaf dat moment automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist, en is A-rt Tools, onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht op betaling, bevoegd om de toegang van Afnemer en/of Gebruiker tot de Portal geheel of gedeeltelijk te beperken of te blokkeren.

6.5 Indien Afnemer ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van A-rt Tools op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar.

6.6 Tijdens zijn verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

6.7 Bij buitengerechtelijke invordering is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door A-rt Tools gemaakte incassokosten (die van advocaten, deurwaarders, interne kosten inbegrepen) verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250.

6.8 De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van Afnemer zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

6.9 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal A-rt Tools geen Vergoeding aan Afnemer restitueren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Artikel 7 - Levertijden en levering

7.1 De door de A-rt Tools opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.

7.2 A-rt Tools is te allen tijde bevoegd deelleveringen te verrichten.


Artikel 8 - Gebruiksrecht en -voorschriften

8.1 A-rt Tools verleent Afnemer het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om de Portal, de Programmatuur en de Documentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst enkel en alleen door Gebruikers ten behoeve van Afnemer te laten gebruiken. Afnemer is jegens A-rt Tools op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van Gebruikers. Alle handelingen van Gebruikers zijn volledig voor rekening en risico van Afnemer.

8.2 Het is Afnemer verboden van de Diensten gebruik te maken of te laten maken in strijd met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de wet. In geval van overtreding van dit verbod is A-rt Tools bevoegd het gebruik van de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te beëindigen. De uitoefening van de hier bedoelde bevoegdheid door A-rt Tools zal geen aanleiding kunnen geven tot een vordering tot schadevergoeding of enige andere actie tegen A-rt Tools.

8.3 Afnemer zal bij het gebruik van de Diensten op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken aan A-rt Tools of aan derden.

8.4 Afnemer zal geen handelingen verrichten of laten verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze mogelijkerwijs schade toebrengen aan de systemen van A-rt Tools of van derden.

8.5 Afnemer mag de Diensten (of enig deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.

8.6 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die hij of een Gebruiker door middel van de Programmatuur bij A-rt Tools plaatst. Afnemer zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten. Indien dat wel gebeurt, kan A-rt Tools de gegevens doorsturen aan de betreffende autoriteiten zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.

8.7 Afnemer verplicht zich jegens A-rt Tools de Diensten zodanig te gebruiken of te laten gebruiken dat de opgeslagen hoeveelheid informatie en het gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het gemiddelde gebruik van de Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal A-rt Tools contact opnemen met Afnemer om specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden, is A-rt Tools bevoegd om het gebruik van de Diensten door Afnemer en/of Gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken.

8.8 Afnemer draagt zorg en staat in voor het correct functioneren van de hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Diensten.

8.9 Afnemer staat ervoor in dat de ten behoeve van de Diensten gebruikte apparatuur en software voldoen aan de minimale systeemeisen die daaraan gesteld worden om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de Diensten.

8.10 Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen en/of dat van de Gebruiker te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

8.11 Afnemer zal A-rt Tools alle informatie verschaffen die A-rt Tools nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten en A-rt Tools ook overigens alle benodigde medewerking verlenen.

8.12 Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die A-rt Tools hem verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot de Portal. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer respectievelijk buiten de organisatie van Afnemer en zijn cliënten. Afnemer en/of de Gebruikers zijn jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zullen de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.

8.13 A-rt Tools is bevoegd de inloggegevens van Afnemer en/of Gebruiker te blokkeren indien A-rt Tools dat nodig vindt, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, niet toegestaan gebruik, (een vermoeden van) fraude of indien (het vermoeden bestaat dat) de Afnemer zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt.

8.14 A-rt Tools is bevoegd om op de Portal advertenties te plaatsen.

8.15 A-rt Tools is bevoegd de inlogprocedure naar eigen inzicht aan te passen. A-rt Tools zal Afnemer informeren over eventuele aanpassingen.

Artikel 9 - Bevoegdheden en verplichtingen A-rt Tools

9.1 In geval van een vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik is A-rt Tools bevoegd om de toegang van Afnemer en/of Gebruiker tot de Portal zonder voorafgaande aankondiging voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren. De uitoefening van de hier bedoelde bevoegdheid door A-rt Tools zal geen aanleiding kunnen geven tot een vordering tot schadevergoeding of enige andere actie tegen A-rt Tools.

9.2 A-rt Tools is bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de Programmatuur. A-rt Tools is niet verplicht Afnemer hierover te informeren.

9.3 A-rt Tools maakt geen backup van welke data dan ook. Indien A-rt Tools om voor haar moverende redenen besluit een volledige reset te doen is Afnemer en/of Gebruiker alle ingevoerde data kwijt en dient ze haar ingevoerde gegevens geheel opnieuw in te voeren, met dien verstande dat A-rt Tools een reset indien mogelijk vooraf zal aankondigen. Afnemer en/of Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van een (extra) backup indien Afnemer en/of Gebruiker dat wenst.

9.4 A-rt Tools zal er zorg voor dragen dat de gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Programmatuur heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk zullen worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.

9.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2 zal A-rt Tools zich onthouden van het inzien van de gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Programmatuur bij A-rt Tools heeft geplaatst, met dien verstande dat A-rt Tools gerechtigd is de gegevens en informatie met betrekking tot het gebruik van de Portal of de Programmatuur te verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren om de levering van de Diensten te continueren en te verbeteren.

Artikel 10 - Gegevens

10.1 De gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Programmatuur heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank binnen Europa die onder beheer staat van een door A-rt Tools ingeschakelde derde.

10.2 Afnemer en/of Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.

10.3 Voor zover Afnemer en/of Gebruiker met gebruikmaking van de Portal of de Programmatuur persoonsgegevens verwerkt, is Afnemer en/of Gebruiker daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Afnemer staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. A-rt Tools zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Afnemer en overeenkomstig de instructies van Afnemer of voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer vrijwaart A-rt Tools voor alle aanspraken van derden en/of Gebruikers die jegens A-rt Tools mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

10.4 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Afnemer (of de curator in geval van faillissement van Afnemer) geen toegang meer hebben tot de Programmatuur en zijn gegevens, met dien verstande dat A-rt Tools de gegevens gedurende drie maanden na beëindiging van de Overeenkomst beschikbaar zal houden, waarna de gegevens worden verwijderd.

10.5 Afnemer is gehouden zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op A-rt Tools rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde administratie(s) en gegevens.

Artikel 11 - Geheimhouding

11.1 Onder "vertrouwelijke informatie" wordt hier verstaan: alle vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of A-rt Tools.

11.2 Vertrouwelijke informatie omvat onder meer, maar niet uitsluitend: de gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Programmatuur heeft ingevoerd; informatie die als "vertrouwelijk" is aangeduid; en overige informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld.

11.3 Zowel A-rt Tools als Afnemer en/of Gebruiker zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze informatie is verkregen.

11.4 De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de partij die tot openbaarmaking verplicht wordt zich tot het uiterste inspant om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de andere partij op voorhand informeert over de openbaarmaking.

11.5 De verplichting van Partijen tot geheimhouding eindigt indien en zodra vertrouwelijke informatie betreffende een Partij niet langer kan worden geacht een vertrouwelijk karakter te hebben, bijvoorbeeld omdat de betreffende informatie anders dan door toedoen van de andere Partij publiek bekend is.

11.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het A-rt Tools ten behoeve van bedrijfsvergelijking toegestaan gebruik te maken van geanonimiseerde gegevens die Afnemer en/of Gebruiker door middel van de Programmatuur heeft ingevoerd.

Artikel 12 - Ondersteuning

12.1 Afnemer heeft recht op ondersteuning door A-rt Tools. Dit recht houdt in dat Afnemer de Documentatie kan raadplegen en dat een door Afnemer als contactpersoon aangewezen Gebruiker zich na raadpleging van de Documentatie via online systemen tot A-rt Tools kan wenden met vragen over de functionaliteit van de Diensten. A-rt Tools zal zich inspannen de vragen adequaat en in de Nederlandse taal te beantwoorden. A-rt Tools kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de antwoorden. Ondersteuning van medewerkers van A-rt Tools zal uitsluitend plaatsvinden tijdens kantooruren, zijnde van 9.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

12.2 In het kader van het leveren van ondersteuning is A-rt Tools bevoegd de gegevens van Afnemer en/of Gebruiker, bedoeld in artikel 10, in te zien.

12.3 Het recht op ondersteuning heeft geen betrekking op onder meer, maar niet uitsluitend:

a) support op locatie;

b) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt;

c) systeemconfiguraties, hardware, netwerken en internetverbindingen;

d) structureel werk, zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, importdefinities en koppelingen met software van derden;

e) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Programmatuur;

f) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven diensten;

g) het converteren van bestanden;

h) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Programmatuur.

12.4 Indien A-rt Tools in opdracht van Afnemer werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 12.3 aanhef en onder a) tot en met h), zal A-rt Tools deze werkzaamheden apart bij Afnemer in rekening brengen op basis van een vooraf door A-rt Tools opgestelde en door Afnemer geaccepteerde offerte. Het verrichten van de genoemde werkzaamheden geschiedt onder toepasselijkheid van de Voorwaarden, behoudens voor zover de Voorwaarden geen toepassing kunnen vinden en behoudens voor zover anders door Partijen is overeengekomen.

Artikel 13 - Beschikbaarheid

13.1 A-rt Tools spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Portal en de Programmatuur in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’).

13.2 A-rt Tools is bevoegd de toegang tot de Portal en de Programmatuur zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten. A-rt Tools spant zich in dit tot een minimum te beperken en Afnemer indien mogelijk op voorhand te informeren. De uitoefening van de hier bedoelde bevoegdheid door A-rt Tools zal geen aanleiding kunnen geven tot een vordering tot schadevergoeding of enige andere actie tegen A-rt Tools.

Artikel 14 – Intellectueel eigendomsrechten

14.1 Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectueel eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Portal, de Programmatuur en de Documentatie zijn het exclusieve eigendom van A-rt Tools of haar licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer en/of Gebruiker.

14.2 Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectueel eigendomsrechten van A-rt Tools op of in de Programmatuur, de Portal of de Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk of ontwerp of enige domeinnaam van A-rt Tools of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land.

14.3 A-rt Tools is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectueel eigendomsrechten op) de Portal, de Programmatuur en de Documentatie met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Portal en de Programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

14.4 A-rt Tools kan een controle (doen) uitvoeren om na te gaan of Afnemer en/of Gebruiker de Overeenkomst en de Voorwaarden naleeft, mits die controle tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Afnemer en/of Gebruiker hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door A-rt Tools geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Overeenkomst en de Voorwaarden, maar verschaft A-rt Tools in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van A-rt Tools, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet naleeft, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

15.1 Onverminderd haar overige rechten is A-rt Tools, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, bevoegd haar verbintenis geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

(a) Afnemer een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of

(b) A-rt Tools goede grond heeft om te vrezen dat Afnemer in de nakoming van zijn verbintenis zal tekortschieten; en/of

(c) Afnemer in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan Afnemer, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Afnemer de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd; en/of

(d) op zaken van Afnemer executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven; en/of

(e) indien het bedrijf van Afnemer op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen.

15.2 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door A-rt Tools is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Afnemer onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 16 - Overmacht

16.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan A-rt Tools's schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid die maakt dat het voor A-rt Tools onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien.

16.2 Tot de in artikel 16.1 bedoelde omstandigheden behoren onder meer, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan A-rt Tools van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van A-rt Tools, brand, waterschade, storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, verkeersstoringen en virusinfecties in de Programmatuur.

16.3 In geval van overmacht is A-rt Tools bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

16.4 Als de periode van overmacht langer duurt dan een maand, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien A-rt Tools haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de Vergoeding.

16.5 A-rt Tools heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 17 - Klachten

17.1 Klachten over de Diensten dienen binnen twee weken na levering van de Diensten, en klachten over facturen binnen zeven dagen na verzenddatum van de factuur, aan A-rt Tools te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de klacht en de aard van de gebreken.

17.2 Klachten kunnen worden gemeld door het sturen van een e-mail aan info@dletool.nl.

17.3 Klachten ter zake van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen zijn niet-ontvankelijk.

17.4 Afnemer zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen of laten verlenen. Indien Afnemer geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is zijn klacht niet-ontvankelijk.

17.5 Indien de klacht van Afnemer, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal A-rt Tools na overleg met Afnemer indien mogelijk zorg dragen voor aanpassing of herstel. Afnemer erkent en aanvaardt dat de Portal en de Programmatuur nimmer perfect en 100% vrij van gebreken kunnen zijn en dat niet alle gebreken zullen (kunnen) worden verholpen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, vermindering van de Vergoeding daaronder begrepen, is slechts mogelijk na voorafgaande goedkeuring van A-rt Tools.

17.6 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk één jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van A-rt Tools voor schade die door Afnemer en/of derden en/of Gebruikers wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van A-rt Tools door Afnemer de volgende regeling.

18.2 Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de totale aansprakelijkheid van A-rt Tools uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van het totaal van de netto Vergoedingen die A-rt Tools heeft bedongen voor een periode van 12 maanden met een maximum van € 500,--.

18.3 A-rt Tools is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering. A-rt Tools is dus onder meer niet aansprakelijk voor – en Afnemer dient zich te verzekeren tegen – gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, schade als gevolg van verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens, schade als gevolg van wijziging van gegevens door niet-Gebruikers, schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de Portal en de Programmatuur, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.

18.4 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door A-rt Tools geleverde Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. A-rt Tools zal voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

18.5 A-rt Tools is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Portal of de Programmatuur.

18.6 A-rt Tools is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer, Gebruiker of van derden, van apparatuur van Afnemer, Gebruiker, A-rt Tools of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Gebruiker, A-rt Tools of derden.

18.7 A-rt Tools is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die door middel van de Programmatuur bij A-rt Tools worden geplaatst.

18.8 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is A-rt Tools voor Diensten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens A-rt Tools.

18.9 A-rt Tools is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld.

18.10 Voor zover nakoming door A-rt Tools niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van A-rt Tools wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Afnemer A-rt Tools onverwijld in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en A-rt Tools ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.

18.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Afnemer bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, aan A-rt Tools meldt.

18.12 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk één jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.

18.13 Afnemer zal A-rt Tools vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid van A-rt Tools jegens derden (waaronder licentiegevers van Afnemer en Gebruiker) met betrekking tot door A-rt Tools geleverde of te leveren Diensten. Afnemer dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan A-rt Tools te vergoeden.

18.14 A-rt Tools zal zich niet beroepen op een beperking of uitsluiting van haar aansprakelijkheid, en Afnemer zal niet verplicht zijn A-rt Tools te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van A-rt Tools of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

18.15 Afnemer erkent en aanvaardt dat de hoogte van de Vergoeding is vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en geschillen

19.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of de Voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de voor de vestigingsplaats van A-rt Tools bevoegde rechter, onverminderd de bevoegdheid van A-rt Tools om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 - Wijzigingen

20. A-rt Tools is te allen tijde bevoegd de Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden wordt altijd op www.dletools.nl geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om deze website daartoe te controleren. Afnemer heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijzigingen het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde ingangsdatum, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Oktober 2015

Top