Disclaimer voor dletool.nl

A-rt B.V. (Kamer van Koophandel: 61677361), hierna te noemen A-rt, verleent u hierbij toegang tot dletool.nl ("de Webapplicatie") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

A-rt beoogt met deze Webapplicatie een instrument ter beschikking te stellen aan alle professionals werkzaam in het primair onderwijs om de resultaten van frequent gebruikte toetsen voor het vaststellen van het onderwijsniveau van een individuele leerling op verschillende leergebieden en onafhankelijk van de verschillende uitgevers van deze toesten in een uniforme en instellingsspecifieke vormgeving aan belanghebbenden te kunnen presenteren.

A-rt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

A-rt spant zich in om de inhoud van de Webapplicatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Webapplicatie aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van A-rt.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Webapplicatie onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Webapplicatie opgenomen hyperlinks naar Webapplicaties of diensten van derden kan A-rt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten en merkenrecht.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze Webapplicatie liggen bij A-rt. Dit geldt niet voor de in de Webapplicatie genoemde productnamen van toetsen. Deze zijn eigendom van de respectievelijke uitgevers of merkhouders. Voor zover het gaat om merknamen is op deze Webapplicatie steeds getracht om dit aan te geven met het trademark-teken (®). Het kan onbedoeld voorkomen dat we abusievelijk merknamen noemen zonder dat deze met dit teken zijn aangeduid. Indien u dit constateert, dan vernemen we dat graag via een e-mail.

Behoudens specifiek vermeld in de licentieovereenkomst is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud en van de met deze Webapplicatie gegenereerde rapportages niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van A-rt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), danwel bij specifieke onderdelen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Overzicht gebruikte productnamen:

Productnaam: Uitgever/auteursrechthebbende:

Drie-Minuten-Test (DMT) Cito

EMT | Een-minuut-test Pearson Assessment and Information B.V.

Klepel Pearson Assessment and Information B.V.

AVI Cito

SVT-TL | Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen Boom test uitgevers

SVT-BL | Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen Boom test uitgevers

Woordenschat verschillende uitgevers

Leesattitude Royal Swets & Zeitlinger (Aarnoutse)

PI-dictee Pearson Assessment and Information B.V.

Zinnen-dictee Boom test uitgevers

NTS-W | Niveau test spellen woorden Berkhout Nijmegen bv (T. de Vos)

NTS-Z | Niveau test spellen zinnen Berkhout Nijmegen bv (T. de Vos)

TNL | Toch nog leren lezen Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk

SVT-RW | Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde Boom test uitgevers

SVT-HR | Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen Boom test uitgevers

UGT-R | Utrechtse Getalbegrip Toets Revised Graviant Educatieve Uitgaven

NTR-Te | Niveau-Test-Rekenen (technisch) Pearson Assessment and Information B.V.

NTR-Toe | Niveau-Test-Rekenen (toepassend) Pearson Assessment and Information B.V.

TTR | Tempo-Toets-Rekenen Pearson Assessment and Information B.V.

DST-NL | Dyslexie Screening Test Pearson Assessment and Information B.V.

ZAREKI-R-NL | Dyscalculie Screening Test Pearson Assessment and Information B.V.

Top